start o projekcie
o projekcie
 1. Nazwa projektu: Budowa i rozwój partnerstwa na rzecz przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu w województwie mazowieckim dzięki inwestycjom w nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (SIRMAplus)
 2. Okres realizacji: 1 stycznia 2010r. - 31 grudnia 2011r.
 3. Realizatorzy projektu: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (lider), Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Agencja Rozwoju  Mazowsza S.A. (partnerzy)
 4. Finansowanie: projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 5. Cel projektu: wzmocnienie, wypracowanych w ramach projektu SIRMA, mechanizmów współpracy na rzecz zwiększenia dynamiki rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin mazowieckich (ze szczególnym uwzględnieniem członków MSGRSI) oraz przeciwdziałania skutkom kryzysu i zjawiskom wykluczenia społecznego i cyfrowego.
 6. Realizowane działania:
  • szkolenia tradycyjne oraz eLearning
  • warsztaty
  • seminarium
  • wyjazdy studyjne
  • filmy edukacyjne
  • studium nt. wykorzystania teleinformatyki w gminach oraz badanie społeczne
  • portal
  • wizyty doradcze w terenie oraz on-line

Działania projektu ukierunkowane są na wsparcie mazowieckich samorządów w zakresie realizacji projektów społeczeństwa informacyjnego i podnoszenia wiedzy nt. możliwości wykorzystania technologii informacyjno komunikacyjnych (ICT) dla rozwoju lokalnego i regionalnego. Konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria i spotkania doradcze pozwolą na uruchomienie dyskusji nt. kluczowych potrzeb w zakresie wykorzystania ICT i jednocześnie przyczynią się do przygotowania nowych koncepcji innowacyjnych projektów eRozwoju.

Jednym z efektów realizacji projektu będzie zdefiniowanie i zbudowanie pierwszej polskiej platformy wsparcia doradczego dla samorządów realizujących czy też zainteresowanych realizacją projektów eRozwoju pn. „Niezbędnik e-Administracji”. Ponadto w ramach prac badawczych projektu wypracowane zostaną podstawowe modele zarządzania eRozwojem Mazowsza poprzez wykorzystanie ICT. Modele te, przyczynią się do skutecznego przeciwdziałania negatywnym skutkom przemian gospodarczych w regionie

Projekt stanowi kontynuację prac zainicjowanych na terenie województwa mazowieckiego w 2007 roku podczas realizacji Sieci Innowacyjnego eRozwoju Mazowsza – SIRMA.

 
Facebook Twitter NK BLIP RSS Feed 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego