start warsztaty VI warsztat
VI warsztat: Cyfrowy deficyt a potrzeby edukacyjne dorosłych Polaków

VI warsztat, ilustracjaNa temat modelu i sposobu realizacji inicjatyw na rzecz włączenia dorosłych Polek i Polaków do cyfrowego świata dyskutowało 21 stycznia 2011r. - podczas warsztatu projektu SIRMAplus - grono polskich ekspertów i praktyków edukacji cyfrowej.

W warsztacie wzięli udział:

 1. Dr Łukasz Arendt, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Łódź
 2. Dr Dominik Batorski, ICMMiK, Uniwersytet Warszawski
 3. Michał Borodziński, Fundacja Wspomagania Wsi
 4. Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
 5. Jan  Gorski, PLUM Web solutions
 6. Dr Justyna Hofmokl, Centrum Cyfrowe – Projekt Polska
 7. Zbigniew Kaliszyk, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 8. Maciej  Kochanowicz, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 9. Anna Kołtunowicz, Fundacja AGORA
 10. Jędrzej Kołtunowicz, PRESSPUBLIKA
 11. Alina Kozińska – Bałdyga, Federacja Inicjatyw Oświatowych
 12. Artur Krawczyk,  Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
 13. Jacek Królikowski, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 14. Anna Kuczyńska, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 15. Ewa Lubczyńska, Federacja Inicjatyw Oświatowych
 16. Artur Marcinkowski, Fundacja „Widzialni”
 17. Prof. Katarzyna Materska, Miejska Biblioteka Publiczna w Warszawie
 18. dr Józef Orzeł,  Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
 19. Radosław Oryszczyszyn, Instytut Socjologii , Uniwersytet w Białymstoku
 20. Beata Sznajder, Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie

Wnioski oraz propozycje do realizacji, będące wynikiem analiz dokonanych w trakcie warsztatu  zaprezentowano w dokumencie podsumowującym spotkanie:


I. STRATEGICZNE CECHY INICJATYWY


Jakiej inicjatywy potrzebują Polacy? Jakie działania inicjatywa taka winna wspierać?

Uświadamianie znaczenia kompetencji cyfrowych jako wstęp do szkoleń Promocja zdobywania kompetencji cyfrowych, uświadamiania ich wagi dla rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego Polski,  a nie jako program stricte szkoleniowy. Adresowana szeroko kampania społeczna promująca pozytywny wizerunek i ofertę inicjatywy.  Program motywujący Polaków do wejścia w cyfrowy świat.
Przygotowanie systemu podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych Opracowanie i bezpłatne udostępnienie metodyk, materiałów szkoleniowych oraz centrum wsparcia działań indywidualnych osób (chcących podnieść swoje e-kompetencje) oraz organizatorów takich działań w środowiskach lokalnych.
Standaryzacja włączania Polaków w cyfrowy świat Ustanowienie i promowanie jednolitego, ogólnokrajowego systemu postępowania w przypadku, gdy osoba dorosła zdecyduje się na zdobycie/podniesienie swoich kompetencji cyfrowych.

II. CELE INICJATYWY

Co chcemy osiągnąć? Jakie wartości nam przyświecają? Jakie bariery musimy pokonać?

Upowszechnianie kompetencji cyfrowych Polek i Polaków leży w interesie publicznym Alfabetyzacja cyfrowa leży w interesie publicznym. W obecnym otoczeniu cywilizacyjnym polityki nie posiłkujące się ICT realizowane są mniej skutecznie i wydajnie. Ale korzystanie z ICT wymaga upowszechnienia e-kompetencji. Modernizujące się państwo powinno inwestować w kompetencje obywateli ich nie posiadających związane z głównymi obszarami transformacji. Główne domeny zapotrzebowania na kompetentnego cyfrowo klienta to administracja, zdrowie, biznes, dobre rządzenie i pobudzanie uczestnictwa w procesach demokratycznych. Tego typu akcję upowszechnieniową lepiej zrealizują organizacje pozarządowe, niż administracja.
Przełamywanie barier i rezerwy wobec korzystania z Internetu Barier na drodze wejścia w cyfrowego świata jest wiele i różnych w zależności od grupy docelowej. Nie ma sensu realizacja jednorodnego programu szkoleniowego dla wszystkich. Trzeba przygotować różne scenariusze poznawcze, odpowiadające potrzebom i interesom poszczególnych grup. Podstawową barierą jest niewiedza Polaków o tym, co można w Internecie znaleźć oraz z jakich usług skorzystać.
Uświadomienie potrzeby korzystania z Internetu przez  dorosłych Polek i Polaków Ludzie podejmują decyzje o korzystaniu z Internetu i komputera, kierując się rachunkiem zysków i strat. Korzyści są często nieuświadomione, więc ważnym zadaniem nie jest tylko szkolenie w korzystaniu, ale przekazanie podstawowej wiedzy o  korzyściach z korzystania. Od tego powinny się rozpoczynać działania. Posiadanie e-kompetencji leży w osobistym interesie każdego z dorosłych Polaków. Nasze potrzeby ‘analogowe’, życiowe, przenosimy do Internetu - od ich zaspokojenia należy rozpocząć edukację. Dziś potrzeby te w pewnej mierze realizują na rzecz osób dojrzałych i seniorów ludzie młodsi. E-potrzeby Polaków są ograniczone, głównie do informacyjnych jako zastępnik gazety i telewizji. Trzeba je rozwijać i pogłębiać w kierunku korzystania z e-usług.

 

III. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW INICJATYWY

Jak chcemy osiągnąć cele? Jakie narzędzia i środki są najskuteczniejsze?

Działania nie bezpośrednio edukacyjne Pozyskiwanie nowych kompetencji może być działaniem dopełniającym realizacje hobby lub ważnej sprawy prywatnej: np. załatwienia sprawy w banku, zarejestrowanie się w przychodni. Coraz ważniejsze są umiejętności na styku z biznesem: kupno wycieczki zagranicznej, rezerwacja hotelu. Proponowane działania nie powinny być kursami  szkoleniowymi w tradycyjnym sensie, lecz procesem innowacyjnym.
Działania o praktycznym charakterze
Należy przekonywać przez bardzo praktyczne przykłady i doświadczenia. Trzeba pokazywać oszczędności wynikające z wyboru elektronicznego kanału realizacji usługi/sprawy.
Działania zorientowane na zaspokojenie potrzeb Trzeba głęboko wejść w sferę identyfikacji potrzeb poszczególnych grup docelowych i ich zaspakajania kanałami  elektronicznymi. Taka identyfikacja jest ważna zarówno ze względu na popyt (warunkowany  kompetencjami cyfrowymi), jak i na podaż (brak e-usług powodowany brakiem wiedzy o potrzebach). Inicjatywa może się przyczynić zatem także do kreowania nowych potrzeb (uzasadnienie biznesowe).
Przykład elit ma znaczenie - ludzie orientują się na ich zachowania Ważne zadanie to edukacja elit, na których wzorują się ludzie. One oddziaływają na media. Ich postawy i poglądy prezentowane są w mediach. Proponowana prowokacja wobec polityków – uświadomienie im, że mają niskie e-kompetencje  (posłowie? Wójtowie?) we współpracy z  mediami.
Telewizyjny kanał przekazu ma wielkie znacznie Do realizacji inicjatywy należy wykorzystać kanały komunikacji, które cieszą się największym zainteresowaniem dorosłych Polaków – telewizję i portale społecznościowe (np. Nasza Klasa). Szczególne znaczenie ma telewizja publiczna i jej misja edukacyjna. Promocja tematyki podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz edukacja cyfrowa poprzez telewizję ma szczególne znaczenie wobec negatywnego na ogół wizerunku Internetu kreowanego przez media.

 

IV. GRUPY DOCELOWE DZIAŁAŃ

Jakie są grupy docelowe – adresaci, klienci - działań?

Osoby indywidualne Osoby, które odczuwając potrzebę zdobycia kompetencji cyfrowych samodzielnie zgłoszą się i uzyskają wsparcie w najbliższym sobie punkcie latarnika lub/i poprzez platformę inicjatywy. Ważny element „podania ręki”, „ofiarowania wędki” – odpowiedzi na potrzeby poznawcze.
Latarnicy kompetencji cyfrowych Liderzy lokalni, aktywiści, ‘ułatwiacze’. Osoby, które po przeszkoleniu realizować będą wsparcie dla zainteresowanych oraz organizować działania promocyjno-szkoleniowe we własnych środowiskach.
Decydenci i liderzy opinii Od nich zależy wiele, podejmują decyzje (także w sprawach tego, czy organizować akcje alfabetyzacji cyfrowej). Wójtowie, prezesi, nauczyciele.

 

V. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE INICJATYWY

Jakie są uwarunkowania organizacyjne i inne działań?

Zarządzanie
Koordynacja
Standaryzacja
Konieczna jest wskazanie jednej organizacji, która weźmie na siebie koordynację. „Mózg akcji”. Taki podmiot będzie strażnikiem standardów, ew. certyfikacji. Organizacja zdolna do współpracy z biznesem na warunkach akceptowanych przez niego. Centrum informacyjne – platforma informacyjno – komunikacyjno -szkoleniowa. Organizacja, która poprowadzi portal koordynujący działania, udostępniający narzędzia edukacyjne, komunikacyjne, społecznościowe.
Koalicja podmiotów realizujących wspólny cel
Środowiskiem realizacji inicjatywy będzie koalicja podmiotów realnie zainteresowanych współdziałaniem w promocji kompetencji cyfrowych, akcją edukacyjna i promowaniem standardów włączenia Polaków w cyfrowy świat.
Różnorodność i konkurencja Na tym polu współistnieć będą różnorodne i konkurujące wzajemnie inicjatywy. Naszej inicjatywie towarzyszyć będzie  pozytywne nastawienie oraz energia założycieli. Trzeba wyzwolić siłę i odważne podejście wzorowane na akcjach typu WOŚP.
Modułowa struktura programu szkoleniowego Treści szkoleniowe dostępne dla beneficjentów ostatecznych (na platformie inicjatywy) powinny mieść strukturę modułów tematycznych i funkcjonalnych, tworzyć toolbox. Treści te należy zorganizować wokół katalogu zidentyfikowanych potrzeb poszczególnych grup docelowych. Szczegółowość i konkretyzacja mile widziane – w modelu: potrzeba " umiejętność + wiedza. Pozwoli to ewaluować wyniki działań, mierzyć efekty podejmowanych akcji.
Szereg uwarunkowań zewnętrznych obniża skuteczność i wiarygodność  promocji kompetencji cyfrowych Polskie zasoby Internetu cechuje mała podaż e-usług publicznych, których wdrożenia ciągną się latami. Wielokrotnie zapowiadane udostępnienie i upowszechnienie korzystania z e-administracji nie następuje w dostrzegalnej skali. Kreowany jest negatywny wizerunek Internetu. Podkreślane są niebezpieczeństwa realizacji niektórych usług online, np. bankowych.  Polskie e-usługi publiczne cechuje niski poziom e-dostępności.
Utworzenie sieci liderów lokalnych Ważne znaczenie może mieć utworzenie sieci liderów lokalnych (Latarników PCRS), którzy z zaangażowaniem działaliby na rzecz podnoszenia kompetencji w środowiskach lokalnych.
Wykorzystanie istniejącej infrastruktury PIAP Konieczne jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury publicznych punktów do Internetu, stworzenie dla nich i dla ich dysponentów jasnej perspektywy kontynuacji działalności. Inicjatywa nie powinna wywierać nacisku na budowę publicznej infrastruktury dostępu  do Internetu, lecz integrować aktywność lokalnych operatorów dostępu do Internetu.
Partnerzy lokalni Dużo można osiągnąć czyniąc spójnymi istniejące działania lub odnawiając realizacje zaniechanych. W  wielu środowiskach znaleźć można partnerów lokalnych, którzy realizowali kiedyś działania edukacyjne dla dorosłych, ale ich nie rozwijają z powodu braku finansowania, braku dostępu do nowoczesnej wiedzy i niskiego priorytetu takich działań we władzach publicznych. Nasze działania mogą im pomóc przezwyciężyć ograniczenia.

 

VI. FINANSOWANIE INICJATYWY

Jakie mogą być źródła finansowania inicjatywy?

Finansowanie publiczne Finansowanie działań w interesie publicznym. Pobudzanie popytu na usługi publiczne oraz zaangażowania w sprawy publiczne. Środki publiczne nie powinny być jedynym/głównym źródłem finansowania działań. Finansowanie publiczne nie zapewnia na ogół skuteczności działań Należy dążyć do zapewnienia samowystarczalności ekonomicznej działań.
Finansowanie prywatne Firmy zdają sobie sprawę z sytuacji a część z nich prowadzi już działania edukujące i promujące swoje e-usługi. Należy podjąć z nimi rozmowy na temat zbudowania programu promocji np. w telewizji. Inwestycja w klienta musi się opłacić.
 
Facebook Twitter NK BLIP RSS Feed 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego